0     سبد خرید
FA | EN
آزمون شاخص جریان مذاب

مقدار MFI به صورت مقدار ماده مذابی که در مدت 10 دقیقه از دستگاه استاندارد، تحت بار معین و درجه حرارت مشخص خارج میگردد، تعریف میشود. MFI برای تعیین میزان سهولت قالب گیری مواد پلیمری به طریق تزریق و اکستروژن، مفید بوده و با وزن مولکولی پلیمر نسبت عکس دارد. یعنی هر چه پلیمر دارای وزن مولکولی بیشتر(زنجیر بلندتر) باشد به دلیل گره خوردگی بیشتر زنجیره های پلیمری دارای MFI کمتری خواهد بود ( مقدار ماده مذاب کمتری از دای خارج می شود ) . آزمایش تعیین MFI برای تشخیص گریدهای مختلف یک پلیمر، کنترل کیفیت ترموپلاستیکها دارای ویسکوزیته نسبتاً پایین و طبقه بندی آنها به کار می رود. درجه حرارت و بار استاندارد برای انجام آزمایش MFI ، برای هر پلیمر فرق می کند. درجه حرارت آزمایش پلی اتیلن، 190 درجه سانتیگراد می باشد. بار استاندارد برای HDPE ، پنج کیلوگرم است. همچنین نمونه مورد استفاده میتواند به صورت گرانول باشد.

 

استاندارد آزمون :  ISO 1133 . INSO 6980- 1  

 


تماس با ما (021) 88037820