0     سبد خرید
FA | EN
رشد سریع ترک

رشد سریع ترک نیز نقض بسیار مهمی است که به کرات در خطوط لوله دیده می شود و بایستی مقاومت لوله در برابر آن سنجیده می شود. وجود ترک هایی با طول زیاد روی لوله گاز منجر به فاجعه و در لوله هایب آب منجر به اتلاف می شود. مقاومت در برابر رشد سریع ترک اصطلاحی دیگر برای بررسی استحکام ضربه ای است. برای بررسی مقاومت در برابر رشد سریع ترک سازمان بین المللی استاندارد، استاندارد ISO 13477 را تدوین کرده است. این آزمون در یک دمای مشخص برای تعیین فشاری که در بیش از آن رشد سریع ترک رخ می دهد، استفاده می شود. به این فشار، فشار بحرانی می گویند. این آزمون برای لوله هایی که ضخامت جداره آنها بیش از 15 میلیمتر باشد بکار می رود.

استاندارد آزمون :  ISO 13477  


تماس با ما (021) 88037820